ข้อตกลง


นโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน จะให้ความคุ้มครองความลับ เพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้ บริการของเว็บไซด์ ของ แต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (hack)หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุ ดังกล่าวทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
• ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์
• ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย
• ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
• ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น

ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น


ยืนยัน กลับหน้าหลัก